1. Gminne Biuro Spisowe w Długołęce mieści się w Urzędzie Gminy Długołęka przy ulicy Robotniczej 12 w Długołęce.

2. W skład Gminnego Biura Spisowego (GBS) wchodzą:
1) Wojciech Błoński – Gminny Komisarz Spisowy
2) Mieczysław Szynkarowski – Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego
3) Piotr Duszeńko – Koordynator Gminnego Biura Spisowego
4) Beata Paździerz – członek
5) Magdalena Tomala – członek

3. GBS funkcjonuje w sposób stacjonarny:
- poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7:30-15:30,
- środa od 8:30 do 16:30,
Kontakt telefoniczny z koordynatorem  603 750 136.

4. Do zadań GBS należy w szczególności:
a) prowadzenie działań promujących spis, a zwłaszcza samospis, we współpracy z Wojewódzkim Biurem Spisowym (WBS), w oparciu o materiały przygotowane przez Centralne Biuro Spisowe ( CBS);
b) przeprowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej i popularyzacyjnej, mającej na celu nabór wystarczającej liczby kandydatów na rachmistrzów terenowych i monitorowanie jej oddziaływania; w oparciu o materiały przygotowane w CBS oraz w ścisłej współpracy z WBS i zgodnie z przyjętą linią komunikacji,
c) współpraca z właściwym miejscowo WBS w pracach logistycznych oraz organizacyjnotechnicznych;
d) wsparcie koordynatora gminnego w bieżących sprawach dotyczących spisu;
e) rejestracja danych kandydatów na rachmistrzów terenowych w SER;
f) przekazanie kandydatom na rachmistrzów terenowych informacji o szkoleniach i dokonanie kwalifikacji osób spełniających wymogi konieczne do pracy w charakterze rachmistrza terenowego;
g) prowadzenie listy osób, które zakwalifikowane zostaną do pełnienia roli rachmistrza oraz osób, które stanowić będą zasób rezerwowy do powołania na rachmistrza w razie zaistnienia takiej potrzeby;
h) przekazywanie do WBS meldunków o przebiegu prac spisowych na terenie gminy drogą e-mailową;
i) kontrola przebiegu realizacji spisu oraz bezzwłoczne zgłaszanie do GKS wszelkich problemów organizacyjnych, a do WBS wszelkich problemów metodologicznych nierozstrzygniętych w oparciu o obowiązujące instrukcje;
j) udzielanie pomocy rachmistrzom terenowym we wszystkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu rachmistrzów lub mogących spowodować niekompletność wyników spisu;
k) sporządzenie raportu z przebiegu spisu powszechnego i przesłanie drogą e-mailową do WBS.

5. Stanowisko do samospisu dostępne będzie dla mieszkańców gminy Długołęka w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka (ul. Robotnicza 12 w Długołęka), w pokoju 126 w godzinach pracy urzędu. W związku z koniecznością zapewnienia właściwego reżimu sanitarnego prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania z koordynatorem GBS pod numerem telefonu 603 750 136.


Chcesz wiedzieć czym jest spis ? 
Poniżej link do informacji Głównego Urzędu Statystycznego:
https://spis.gov.pl/o-spisie/czym-jest-spis


Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Długołęka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Dokument dostępny na stronie:
https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=11718


Nabór Kandydatów na Rachmistrzów Spisowych

informacja o naborze dostępna jest na stronie:
https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=11734

Nabór przedłużony do 16.02.2021 r.:
https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=11776


Informacje do osób ze szczególnymi potrzebami

Plik PDF do pobrania


Informacje dla mniejszości narodowych

Plik PDF do pobrania