Adres ePUAP: /s08vv89yil/skrytka

Aby złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne. Możliwość utworzenia dostępna jest na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

·        Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego na platformie ePUAP;

·        Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Biura Podawczego na następujących nośnikach danych:

o   Pamięć masowa USB 1.1, 2.0, 3.0;

o   Płyta CD-RW;

o   Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

o   Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu - dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym z ePUAP

Akceptowalne formaty załączników to:

·        DOC, RTF;

·        XLS;

·        CSV;

·        TXT;

·        GIF, TIF, BMP, JPG;

·        PDF;

·        ZIP.

 

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Poprzez platformę ePUAP załatwisz w szczególności:

·        Pismo ogólne do urzędu,

·        Skargi, wnioski, zapytania do urzędu,

·        Udostępnianie informacji publicznej na wniosek,

·        Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,

·        Nadanie numeru porządkowego budynku,

·        Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

·        Informacja w sprawie podatku leśnego,

·        Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości,

·        Deklaracja na podatek od nieruchomości,

·        Deklaracja na podatek od środków transportowych,

·        Informacja w sprawie podatku rolnego,

·        Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku,

·        Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu,

·        Dopisanie do spisu wyborców,

·        Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,

·        Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

·        Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

·        Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.