Wójt Gminy Długołęka informuje, iż do dnia 23 sierpnia 2018 r. odbędą się konsultacje z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Długołęka, w sprawie uchwalenia statutów tych sołectw, poprzez wyłożenie do publicznego wglądu projektów statutów poszczególnych sołectw oraz przyjmowanie do nich uwag i opinii.

Zgodnie z uchwałą nr XVI/2019/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalenia statutów sołectw, projekt statutu zostaje wyłożony do publicznego wglądu na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, Biurze Rady Gminy oraz u sołtysów poszczególnych sołectw. Mieszkańcy danego sołectwa mogą składać uwagi i opinie dotyczące wyłożonych projektów statutów w formie elektronicznej – na adres brg@gmina.dlugoleka.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy lub u sołtysa danego sołectwa do dnia 23 sierpnia 2018 r. Każda uwaga lub opinia powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko mieszkańca oraz jego miejsce zamieszkania.