Udostępnianie danych osobowych
 
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony formularz: "wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych",
 
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności
tel. 71 323-02-35 pok. 6
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
7 dni od daty złożenia wniosku.
Sprawa może zakończyć się udostępnieniem danych lub decyzją o odmowie udostępnienia danych osobowych.
 
Uwagi:
dane udostępnia się niedpłatnie:
- organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze, policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, strażom gminnym (miejskim), organom kontroli skarbowej i wywiadu wojskowego,
- państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 
dane udostępnia się odpłatnie:
- osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny (w szczególności należy wskazać przepis prawa uzasadniający ubieganie się o określone dane osobowe; dokumentami potwierdzającymi posiadanie interesu prawnego są np.: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązania osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego tj. wezwania do zapłaty, kopie umów, wyroki sądowe),
- innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, które dane dotyczą.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
 
Opłaty:
31 zł (trzydzieści jeden złotych) na rachunek:
Gmina Długołęka
ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
Oddział w Długołęce
31 9584 1021 2003 0300 0101 0032
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
bezpośrednio w Biurze podawczym Urzędu Gminy Długołęka - parter,
(czynne
pn-wt 7:30-15:30
śr 8:30-16:30
czw-pt 7:30-15:30)