Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nakłada na organy administracji publicznej obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej publicznie dostępnych wykazów danych. W publicznie dostępnych wykazach zawarte są informacje o środowisku i jego ochronie. Dane te publikowane są w formie kart, zawierających informacje o dokumentach, które wpłynęły oraz zostały wytworzone w tut. urzędzie.

Publicznie dostępny wykaz danych Urzędu Gminy Długołęka