Długołęka, 04.06.2020 r.

znak sprawy: ZP.271.23.2020.KM

GMINA DŁUGOŁĘKA

Ogłasza przetarg nieograniczony

pn. Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Akacjowej, Polnej i Dobrej w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka
 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby wykonania zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5a do SIWZ – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego

Załącznik nr 5b do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz 1

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz 2

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz 3

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz 4

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz 5

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz 6

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz 7

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz 8

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz 9

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz 10

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz 11

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz 12

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz 13

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz 14

Załącznik nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót

<dodano 16.06.2020 r.>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

<dodano 19.06.2020 r.>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

Zmiana SIWZ (2)

<dodano 26.06.2020 r.>

Informacja z otwarcia ofert

<dodano 31.08.2020 r.>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

<dodano 15.09.2020 r.>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia