URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA
55-095 Mirków
Długołęka, ul. Robotnicza 12
Tel. (71) 323 02 03
Fax. (71) 323 02 04
NIP: 896-13-05-118 REGON: 000536597
gmina@gmina.dlugoleka.pl


Uwaga!!!

Wpłat należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego  dokonujemy na indywidualne rachunki bankowe, podane w Zawiadomieniach doręczonych drogą pocztową.

Należności można regulować bez prowizji bankowej w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w Urzędzie Gminy Długołęka przy ul. Robotniczej 12 oraz u inkasentów.

Oprócz tego wpłat można dokonywać w bankach, na poczcie oraz w punktach przyjmowania opłat – za opłatą, według obowiązujących w danej placówce taryf prowizji bankowych.


W przypadku zagubienia Zawiadomienia lub nie otrzymania przez Państwa zawiadomienia o indywidualnym numerze konta bankowego prosimy o pilny kontakt z Wydziałem Finansów Publicznych.


Nie otrzymanie informacji o indywidualnym numerze rachunku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty z ww. tytułu. W takim przypadku opłatę należy wnieść na niżej podany rachunek bankowy:


GMINA DŁUGOŁĘKA

Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy

Oddział w Długołęce

86 9584 1021 2003 0300 0101 0012 

Uwaga!!!

Wydział Finansów Publicznych przypomina o konieczności uiszczenia kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących terminach:


I rata – 15.01.


II rata – 15.04.


III rata – 15.07.


IV rata – 15.10.


Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 19,00 złotych od osoby za miesiąc za odpady segregowane,


Wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonujemy na indywidualne rachunki bankowe.


Należności można regulować bez prowizji bankowej w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w Urzędzie Gminy Długołęka przy ul. Robotniczej 12 oraz u inkasentów.

Oprócz tego wpłat można dokonywać w bankach, na poczcie oraz w punktach przyjmowania opłat – za opłatą, według obowiązujących w danej placówce taryf prowizji bankowych.


W przypadku zagubienia Zawiadomienia lub nie otrzymania przez Państwa zawiadomienia o indywidualnym numerze konta bankowego prosimy o pilny kontakt z Wydziałem Finansów Publicznych (pok. 119).


Nie otrzymanie informacji o indywidualnym numerze rachunku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty z ww. tytułu. W takim przypadku opłatę należy wnieść na niżej podany rachunek bankowy:


GMINA DŁUGOŁĘKA

Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy

Oddział w Długołęce

41 9584 1021 2003 0300 0101 0046

 Należności z tytułu: 
- opłaty skarbowej
- dzierżaw
- najmu
- renty planistycznej
- użytkowania wieczystego
- wykonania przyłącza kanalizayjnego
- wodociągowego
- wycinki drzew
- kar sądowych
itp. 

należy wpłacać na konto bankowe Gminy Długołęka
GMINA DŁUGOŁĘKA
ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
Oddział w Długołęce
31 9584 1021 2003 0300 0101 0032  Należności z tytułu:
- udziałów podatkowych,
- subwencji i dotacji

należy wpłacać na konto bankowe Gminy Długołęka:
92 9584 1021 2003 0300 0101 0001