Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Długołęka

Kolorowy pasek

Zasady wynajmowania lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/407/2002 Rady Gminy Długołęka z dnia 15 marca 2002 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY.

I. POSTANOWIEMA OGÓLNE

§ 1

Tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) oraz postanowienia niniejszej uchwały.

§ 2

1. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale spełniające, zgodnie z odpowiednimi przepisami, wymogi lokalu mieszkalnego, które są własnością Gminy albo komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem Gminy, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.
2. Do mieszkaniowego zasobu gminy zalicza się również lokale mieszkalne powstałe w wyniku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy, w tym adaptacji wspólnych pomieszczeń niemieszkalnych, w budynkach należących w całości do Gminy.
3. Lokale oddane do dyspozycji Gminy przez inne podmioty, w celu wskazania najemców traktowane są jak lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
4. Jeżeh lokal zaliczony do mieszkaniowego zasobu gminy w sposób trwały nie spełnia wymogów lokalu mieszkalnego, Gmina przekształci go w lokal niemieszkalny. W przypadku gdy lokal przekwalifIkowany na niemieszkalny pozostanie nieużywany przez okres dłuższy niż rok, Gmina może przywrócić go do stanu pierwotnego, jeżeli przemawiają za tym względy ekonomiczno-gospodarcze.

II. PODMIOTOWY ZAKRES NAJMU

§ 3

1. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne wyłącznie swoim mieszkańcom, za których, w rozumieniu niniejszej uchwały, uważa się osoby, które posiadają stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Gminy, od co najmniej ostatnich 5 lat.
2. W wyjątkowych przypadkach Zarząd Gminy może podjąć uchwałę o wynajęciu lokalu
mieszkalnego osobom nie spełniającym warunku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to
uzasadnione:
1) obowiązkami nałożonymi na Gminę odrębnymi przepisami prawa,
2) charakterem pracy wykonywanej na terenie Gminie, na czas trwania stosunku pracy,
3) interesem Gminy.

III. PRZEDMIOTOWY ZAKRES NAJMU

§ 4

1. Gmina zapewnia swoim mieszkańcom:
1) lokale zamienne,
2) lokale socjalne,
3) lokale dla gospodarstw domowych o niskich dochodach.
2. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z zastrzeżeniem ust.3, wynajmowane są na czas nieoznaczony.
3. Lokale socjalne wynajmowane są na czas oznaczony — od 1 roku do lat 3, a lokale wynajmowane osobom, o których mowa w 3 ust.2 pkt 2 — na czas trwania stosunku pracy.

§ 5

1. Lokale zamienne przeznaczane są dla najemców:
1) zajmujących lokale mieszkalne, które zostały uznane za niemieszkalne,
2) zamieszkuj ących w budynkach lub w lokalach przeznaczonych do remontu kapitalnego, rozbiórki lub modernizacji,
3) podlegających wykwaterowaniu ze względu na inne cele.
2. W przypadku nie przyjęcia przez najemcę propozycji zawarcia umowy najmu wskazanego lokalu zamiennego, Gmina może wytoczyć powództwo do sądu o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu.
3. W przypadkach zagrażających życiu lub zdrowiu, do czasu wskazania docelowego lokalu zamiennego lub uzyskania stosownego wyroku sądu, Gmina może umieścić najemcę w hotelu lub innym lokalu zamiennym.

§ 6

1. Lokale socjalne przeznaczane są wyłącznie dla osób:
1) nie posiadających tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
2) osiągających, w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku o lokal socjalny, miesięczne dochody z gospodarstwa domowego w wysokości nie przekraczające 60% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych oraz 40% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych,
3) nie posiadających majątku pozwalającego na nabycie lokalu mieszkalnego lub jego wynajęcie w innym trybie.
2. W przypadku orzeczeń sądowych nakazujących opróżnienie i opuszczenie dotychczas zajmowanego lokalu, przyznających jednocześnie uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego, umowę najmu zawiera się w pierwszej kolejności.

§ 7

1. Lokale mieszkalne dla gospodarstw o niskich dochodach przeznaczane są dla osób:
1) nie posiadających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
2) osiągających, w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku o lokal mieszkalny, miesięczne dochody z gospodarstwa domowego w wysokości nie przekraczającej „75% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych oraz 50% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
2. Przez osoby, których potrzeby mieszkaniowe nie zostały zaspokojone rozumie się w szczególności osoby spełniające jeden z poniższych warunków, w następującej hierarchii ważności:
1) bezdomne,
2) nie mają tytułu prawnego do samodzielnego lokalu mieszkalnego,
3) zamieszkują w lokalu, w którym na 1 osobę stale tam zamieszkującą przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi, a stan taki ma miejsce w okresie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
4) nie mogą zaspokoić ani poprawić swoich potrzeb mieszkaniowych w inny sposób.

IV. TRYB ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NAJMU

§ 8

1. Oganem właściwym do zawierania umów najmu lokali mieszkalnych jest Zarząd Gminy /Wójt/.
2. Kontrolę nad prawidłowością rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa, zwana dalej „Komisją”.
3.  Komisja powoływana jest przez Radę Gminy spośród przedstawicieli delegowanych przez:
Radę Gminy (3 osoby), podmiot zarządzający zasobem mieszkaniowym gminy (1 osoba), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce (1 osoba).
4. Na pierwszym posiedzeniu Komisji, wyznaczonym przez Radę Gminy, jej członkowie wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Komisji.
5. Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 9

1. Zawarcie umowy najmu poprzedza złożenie, w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego sporządzenie list, wniosku o najem lokalu, w którym wnioskodawca wskazuje rodzaj lokalu, o najem którego występuje oraz składa oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.).
2. Wnioski, w których wnioskodawca nie określi rodzaju lokalu lub też wnioski złożone przez wnioskodawcę na więcej niż jeden rodzaj lokalu nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Zarząd Gminy ocenia złożone wnioski według kryteriów i punktacji określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zarząd Gminy sporządza na dany rok kalendarzowy:
1) projekt listy osób, z którymi może być zawarta umowa o najem lokalu na czas nieoznaczony,
2) projekt listy osób, z którymi może być zawarta umowa o najem lokalu socjalnego.
5. Projekty list i listy osób, o których mowa w ust.4, sporządzane są na podstawie złożonych wniosków, ze wskazaniem ilości punktów uzyskanych przez wnioskodawcę.
6. Podstawę tworzenia projektów list, o których mowa w ust.4, stanowić będzie przewidywana, w danym roku kalendarzowym, ilość lokali mieszkalnych przeznaczonych przez Gminę na wynajem.

§ 10

1. W przypadku przeznaczenia przez Gminę powierzchni wspólnych pod adaptację, Zarząd Gminy, w terminie 14 dni od podjęcia stosownej uchwały, zobowiązany jest do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy, na okres co najmniej 30 dni, listy zawierającej adresy, metraż oraz szacunkowy koszt adaptacji.
2. Projekt listy osób ubiegających się o adaptację sporządza Zarząd Gminy w trybie określonym w 9 ust. 1 i 3 uchwały.

§ 11

1. Projekty list, o których mowa w 9 i 10 sporządzane są przez Zarząd Gminy w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który zostały sporządzone i podawane do publicznej wiadomości, poprzez ich wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy, na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia roku następnego.
2. Nadzór nad prawidłowością sporządzanych projektów list sprawuje Komisja Mieszkaniowa.
3. Przed sporządzeniem projektów list, o których mowa w 9 i 10 uchwały oraz ich podaniem do publicznej wiadomości Zarząd Gminy zobowiązany jest zasięgnąć opinii Komisji.
4. W projektach list, o których mowa w 9 i 10 uchwały Zarząd Gminy zamieszcza informacje o terminie i miejscu składania odwołań, z zastrzeżeniem, że odwołania dotyczyć mogą jedynie nieprawidłowości w punktacji.
5. W okresie, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawcy mogą składać do Komisji odwołania od projektów list.
6. Niezależnie od uprawnień wnioskodawców, w okresie, o którym mowa w ust. 1, również Komisja uprawniona jest do sprawdzenia prawidłowości sporządzonych list.
7. W terminie do 20 lutego Zarząd Gminy przy udziale Komisji rozpatruje wniesione odwołania.
8. Po rozpatrzeniu odwołań Zarząd Gminy ustala ostateczne listy osób oczekujących na lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, w formie uchwały i podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 1.
9. Prawidłowość zawierania umów najmu nadzoruje Komisja.
10. Zarząd Gminy zawiera w pierwszej kolejności umowy najmu z osobami, które otrzymały największą ilość punktów, uwzględniając jednocześnie strukturę lokalu odpowiadającą strukturze rodziny wnioskodawcy oraz możliwości finansowe wnioskodawcy do ponoszenia opłat związanych z najmem.
11. W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów przez więcej niż jednego wnioskodawcę o kolejności zawarcia umowy decyduje czas oczekiwania wnioskodawcy na zawarcie umowy najmu.

§ 12

1. Osoby ujęte na listach, o których mowa w 11 ust.8 uchwały, otrzymują kolejno dwie propozycje zawarcia umowy najmu.
2. Osobę, która dwukrotnie odmówiła przyjęcia propozycji zasiedlenia wskazanego lokalu mieszkalnego, Zarząd Gminy może skreślić z listy osób oczekujących na lokale z mieszkaniowego zasobu gminy.
3. Osobie umieszczonej na liście, z którą nie zawarto umowy najmu lokalu mieszkalnego do końca roku kalendarzowego, przysługuje pierwszeństwo jej zawarcia w roku następnym, jeżeli nadal społnia wymogi do jej zawarcia.

V. INNE PRZYPADKI ZAWARCIA UMOWY NAJMU

§ 13

Z pominięciem kryteriów i trybu określonych w 9-10 uchwały, Zarząd Gminy może
zawierać umowy najmu z osobami, które:
1. utraciły lokal mieszkalny w następstwie katastrof budowlanej, pożaru, klęski żywiołowej lub innej sytuacji o wyjątkowym charakterze,
2.uzyskały pozwolenie, wymagane odpowiednimi przepisami prawa, na adaptację rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz odbudowę zniszczonego lokalu,
3 posiadają mieszkania przekazane Gminie przez zakłady pracy na podstawie odrębnych przepisów,
4.osiedlą się na terenie Gminy w wyniku repatriacji.

§ 14

1. 0 zawarcie umowy najmu bez zachowania trybu określonego w 9-10 uchwały wystąpić mogą także osoby które:
1) pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,
2) co najmniej 5 lat zamieszkują w lokalu, nie posiadając do niego tytułu prawnego.
2. Zawarcie umowy najmu w przypadkach określonych w ust. 1 wymaga pozytywnej opinii Komisji.

§ 15

1. Najemcy lokali niesamodzielnych, z używalnością innych pomieszczeń, w przypadkach uzasadnionych względami społeczno-ekonomicznymi i zasadami racjonalnej gospodarki mogą wystąpić z wnioskiem o:
1) zawarcie umowy najmu części lokalu zwolnionej przez innego najemcę,
2) trwałe wydzielenie wynajmowanych przez siebie części lokalu mieszkalnego, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W przypadku, gdy o zwolnioną część lokalu ubiega się kilku najemców, Zarząd Gminy rozpatruje złożone przez nich wnioski zgodnie z § 9 ust.3 uchwały.
3. Umowa najmu określona w ust. 1 zostanie zawarta, zgodnie z § 9 ust.7 uchwały.

§ 16

W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Gminy, w oparciu o opinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, może zawrzeć umowę najmu lokalu socjalnego z osobą zamieszkującą w lokalu bez tytułu prawnego, jeżeli w wyniku postępowania opartego na kryteriach, o których mowa w 9 ust.3 uchwały, z osobą taką zawarto by umowę.

§ 17

1. Po ustaniu najmu lokalu socjalnego z powodu upływu czasu na jaki umowa była zawarta Zarząd Gminy:
a) wskazuje osobie, która nie spełniania przesłanek określonych w 6 ust. 1 uchwały, lokal, na który może być zawarta umowa najmu,
b) zawiera z osobą, która nadal spełnia przesłanki określone w 6 ust. 1 uchwały, umowę najmu lokalu socjalnego.
2. Jeżeli dotychczasowy najemca lokalu socjalnego nie wyrazi zgody na podpisanie umowy w przypadkach określonych w ust. 1, uznaje się, że jego potrzeby mieszkaniowe zostały zaspokojone w trybie niniejszej uchwały, a osoba taka będzie uznana za bezprawie zajmującą lokal.

§ 18

Zarząd Gminy może zmienić dotychczasową umowę najmu lokalu zawartą na czas nieoznaczony na umowę najmu lokalu socjalnego jeżeli:
1) podczas trwania najmu standard lokalu obniży się do standardu lokalu socjalnego, a najemca spełniać będzie kryteria określone w 6 ust. 1 uchwały,
2) istnieje konieczność wykonania wobec najemcy sądowego wyroku nakazującego opróżnienie lokalu z zastrzeżeniem uprawnienia do lokalu socjalnego, a standard dotychczas wynajmowanego lokalu odpowiada standardowi lokalu socjalnego.

§ 19

Najemca pozbawiony tytułu prawnego do lokalu z powodu zaległości czynszowych, może wnioskować o jego przywrócenie, w przypadku całkowitej spłaty zobowiązań.

§ 20

W przypadku gdy Gmina uzyska, w drodze eksmisji lokal o pełnym wyposażeniu technicznym pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu tego lokalu będą miały osoby, które zadeklarują jednorazową spłatę zadłużenia czynszowego poprzedniego najemcy, przy zachowaniu kolejności określonej w 9 uchwały.

VI. ZASADY DOKONYWANIA ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH

§ 21

1. Zamianą lokali mieszkalnych, w rozumieniu niniejszej uchwały, jest rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów najmu, podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych, zawarcie nowych umów najmu na zamienione lokale mieszkalne i ich przejęcie na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
2. Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego mogą dokonywać
zamian lokali mieszkalnych z najemcami zajmującymi lokale wchodzące w skład:
1) mieszkaniowego zasobu gminy,
2) innych zasobów.
3. Koszty związane z remontami lokali stanowiących przedmiot zamiany obciążają przyszłych najemców.

§ 22

Zamiana lokali, o której mowa w § 21 ust.2 pkt 1, dokonywana jest według następujących zasad:
1. Warunkiem dokonania zamiany jest pisemna oferta najemcy, skierowana do Zarządu Gminy, zamieszczona w rejestrze zamian.
2. Zarząd Gminy rozpatruje oferty zamiany biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskaną przez najemcę, w oparciu o kwalifikację i kryteria określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zarząd Gminy może zaproponować zamianę lokalu mieszkalnego najemcy zalegającemu z opłatami mieszkaniowymi, przed wszczęciem postępowania sądowego o nakazanie opróżnienia lokalu, wskazując oferenta ujętego w rejestrze, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem uprzedniego zawarcia przez niego porozumienia o przejęciu długu, określającego sposób spłaty zadłużenia.
4. Zamiana lokali nie może dotyczyć lokali wolnych, pozostających w dyspozycji Zarządu Gminy.
5. Oferty zamiany lokali najemców, którzy mają do nich utrudniony dostęp, wynikający z warunków zdrowotnych, potwierdzonych odpowiednimi orzeczeniem lekarskim, będą rozpatrywane przez Zarząd Gminy w pierwszej kolejności.

§ 23

Zamiana lokali, o której mowa w 21 ust.2 pkt 2, dokonywana jest według następujących zasad:
1. Warunkiem dokonania zamiany są pisemne wnioski zainteresowanych, skierowane do Zarządu Gminy.
2. Jeżeli w następstwie wzajemnej zamiany, w uzyskanym lokalu na osobę przypadać będzie mniej niż 5 m łącznej powierzchni pokoi, umowa najmu może zostać zawarta jedynie pod warunkiem wyrażenia na to pisemnej zgody najemcy oraz zawarcia umowy zgodnie z pkt 3.
3. Zainteresowani zamianą lokali mogą zawierać pomiędzy sobą umowy regulujące zasady ich wzajemnych rozliczeń finansowych dopiero po uzyskaniu zgody Zarządu Gminy.

VII. KRYTERIA ODDAWANIA W NAJEM LOKALI O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 80 m

§ 24

1. Wybór najemcy lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej powyżej 80 m dokonywany jest w trybie przetargu pisemnego.
2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 ma na celu ustalenie najwyższej stawki czynszu.
3. Kwote wywoławczą w przetargu, o którym mowa w ust. 1 stanowi 130% równowartości czynszu obliczonego dla tego lokalu.
4. Zasady i regulamin przeprowadzania przetargu, o którym mowa w ust. 1 określi Zarząd Gminy w drodze uchwały.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Zarząd Gminy dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców może prowadzić różne formy zbiorowego zakwaterowania wobec osób bezdomnych oraz potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy.

§ 26

Pozostałe warunki zawierania umów uregulowane są przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 732).

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Drogosz

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL V/407/2002 Rady Gminy Długołęka z dnia 15 marca 2002 r.

 

Wnioski o najem lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Długołęka rozpatrywane są przez Zarząd Gminy według poniższej punktacji:

 

 

Kryterium

Opis

Punktacja

Uwagi

1. Dochody

1. Przy lokalach socjalnych:

 

a) w gospodarstwach domowych wieloosobowych – poniżej 60% najniższej emerytury na osobę.

5 pkt

b) w gospodarstwach domowych jednoosobowych — poniżej 40% najniższej emerytury

8 pkt

2. Przy lokalach dla gospodarstw o niskich dochodach:

 

a) w gospodarstwach domowych wieloosobowych – poniżej 75% najniższej emerytury na osobę

5 pkt

b) w gospodarstwach domowych jednoosobowych — poniżej 50% najniższej emerytury

8 pkt

2. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Długołęka

1. Meldunek stały

2 pkt

W przypadku zbiegu kryteriów z rubryki „opis” pod uwagę brana jest sytuacja korzystniejsza dla wnioskodawcy.

2. Meldunek czasowy

1 pkt

3. Przegęszczenie

1. poniżej 3,00m

10 pkt

W przypadku osobnego zamieszkiwania małżonków, uzyskaną punktację za metraż liczy się z każdego miejsca zamieszkiwania dzieląc ją na pół.

2. 3,01-4,00m

8 pkt

3. 4,01-5,00m

5 pkt

4. 5,01-7,00m

2 pkt

5. 7,01-10,00m

1 pkt

6. powyżej 10,01 m

0 pkt

4. Stosunki społeczne w dotychczasowym miejscu zamieszkania warunki zdrowotne wnioskodawcy

1. Członkowie rodzin patologicznych, których dalsze przebywanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania zagraża życiu lub zdrowiu

5 pkt

Wymagane potwierdzenie z GOPS.

2. Zamieszkiwanie z osobami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnym

6 pkt

Choroba musi być udokumentowana orzeczeniem lekarskim

5. Okres oczekiwania

1. pełne 5 lat

7 pkt

1. Okres oczekiwania liczony jest w latach, począwszy od roku następnego po złożeniu wniosku

2. każdy następny rok

1 pkt

2. Osobom, które złożyły wniosek w styczniu liczy się cały rok.

6. Stan rodzinny

1 Za każde dziecko w rodzinie do 18 lat

1 pkt

 

2. Zamieszkiwanie z rozwiedzionym małżonkiem

1 pkt

7. Warunki mieszkaniowe wnioskodawcy w dotychczasowym miejscu zamieszkania

1. Lokal o złym stanie technicznym

5 pkt

Lokal o złym stanie technicznym to lokal położony w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego, śmierci technicznej zawilgocony lub zagrzybiony

2. Zamieszkiwanie w lokalu na zasadach podnajmu

3 pkt

3. Zamieszkiwanie w lokalu, którego zwolnienie leży w interesie Gminy

5 pkt

8. Bezdomność

Przebywanie w schroniskach lub innych miejscach niebędących lokalami mieszkalnymi osób

 

 

1. samotnych

10 pkt

2. z dziećmi

20 pkt

9. Sposób korzystania z dotychczas zajmowanego lokalu

1. Zaległości czynszowe

-5 pkt

 

2. Dewastacja lokalu

-10 pkt

3. Samowolne zajęcia lokalu

-15 pkt

 

 

UWAGI:

1. Rozpatrywane i kwalifikowane będą wnioski, do których dołączono całkowicie wypełnioną ankietę, bądź stosowne oświadczenie wnioskodawcy.

2. W przypadku stwierdzenia podania w ankiecie nieprawdziwych informacji, osoba umieszczona na liści podlega skreśleniu.

3. Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali sporządzane są w oparciu o dokumentację zgromadzoną przez wnioskodawcę do dnia 31 października.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Długołęka

Danuta Drogosz

Metadane

Źródło informacji:admin
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:admin
Data wprowadzenia:2010-09-05 14:39:44
Opublikował:admin
Data publikacji:2010-09-05 14:39:59
Ostatnia zmiana:2010-09-05 14:40:36
Ilość wyświetleń:8080
Gmina Długołęka
ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij