Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Długołęka

Kolorowy pasek

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Długołęka.

Uchwała nr XVI/137/99
Rady Gminy Długołęka
z dnia 13 SIERPNIA 1999 r.
sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Długołęka

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 9 lita, art 40 ust. li 2 pkt 3, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 1996 r. nr 13, poz. 74 z późnieiszymi zmianami oraz ar 37 ust.3, art 43 ust.6, art 68 ust. li 3 art. 70 ust. 3, art 4, art 71 ust 3 i 4 art 84 ust 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ni 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Długołęka uchwala co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Długołęka i zasady nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami) oraz niniejsza uchwała.
2. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio przy nabywaniu i zbywaniu przez Gminę Długołęka od osób prawnych i fizycznych prawa własności, prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach.

§ 2

1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Długołeka należy do Zarządu Gminy który:
1) dokonuje wyboru formy prawnej przekazania osobom prawnym, osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej i podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego. Po uprzednim przedłożeniu informacji w tym zakresie Radzie Gminy.
2) przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku ustawowego lub wynikającego z Uchwał Rady Gminy obowiązku przeprowadzania przetargu.
3) przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym w trybie bezprzetargowym.
4) zawiera umowy cywilnoprawne oraz w przypadkach przewidzianych ustawa wydaje decyzje administracyjne.
2. Przy sprzedaży nieruchomości lub oddaniu ich w użytkowanie wieczyste z wyłączeniem przypadków określonych ustawą oraz przy oddaniu nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem Zarząd Gminy przeprowadza przetarg w formie:
1) przetargu ustnego nieograniczonego,
2) przetargu ustnego ograniczonego,
3) przetargu pisemnego nieograniczonego,
4) przetargu pisemnego ograniczonego,
3. Ustalenie formy przetargu należy do zarządu Gminy.
4. Przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę, najem Zarząd Gminy może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od przetargu w szczególności przy oddawaniu gruntów wykorzystywanych na cele rolne i usługowe.

§ 3

1. Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowią plany zagospodarowania przestrzennego gminy.
2. Zarząd Gminy dokonuje wyboru formy prawnej oraz ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej przekazania nieruchomości uwzględniając jej przeznaczenie wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i w tym zakresie może:
1) przenieść własność nieruchomości w drodze sprzedaży,
2) oddawać nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste,
3) dokonywać zamiany nieruchomości lub zamiany prawa użytkowania wieczystego
na prawo użytkowania wieczystego innej nieruchomości gruntowej,
4) obciążać nieruchomość ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich
5) wnosić nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych jako wkłady niepieniężne do spółek prawa handlowego utworzonych przez gminę.
3. Zgody Rady Gminy wyrażona odrębną uchwałą wymaga:
1) przekazania nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne 
2) przekazanie nieruchomości Skarbowi Państwa w drodze darowizny. 
3) sprzedaż nieruchomości Skarbowi Państwa za cenę obniżona oraz oddanie nieruchomości gruntowej Skarbowi Państwa nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste.
4) nieodpłatne obciążenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi
5) zamiana nieruchomości „ zamiana prawa użytkowania wieczystego na własność oraz zamiana praw użytkowania wieczystego, o ile dokonywana jest między gminą a  Skarbem Państwa bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamiennych nieruchomości lub praw.

Rozdział II
Zasady nabywania nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości.

§ 4

1. Zarząd Gminy może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych uwzględniając plan zafgospodartowania przestrzennego oraz studium  uwarunkowań  przestrzennego kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy potrzeb zabudowy i rozwoju gminy, a także obowiązek wykonania zadań publicznych
2. W zakresie określonym w ust 1 Zarząd Gminy może
1) zawierać umowy kupna i zamiany nieruchomości  - oraz praw użytkowania wieczystego,
2) zawierać umowy dotyczące nieodpłatnego przejęcia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
3) wykonywać wynikające z przepisów ustawy prawo pierwokupu,
3. Cena nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nie powinna przewyższać wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III
Sprzedaż nieruchomości gruntowych i oddanie ich w użytkowanie wieczyste

§ 5

1. Nieruchomości gruntowe przekazywane są osobom prawnym i fizycznym na własność w drodze sprzedaży lub użytkowanie wieczyste na warunkach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz niniejszą uchwałą.

§ 6

1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowe przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz inne cele publiczne, jeżeli cele te realizowane będą przez podmioty dla których są to cele statutowe i których dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ustępie 1 dotyczy również sprzedaży nieruchomości, która następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.

§ 7

1. W przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowych bez przetargu oraz sprzedaży budynków i innych obiektów znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości nie niższej niż jej wartość Zarząd może udzielić bonifikaty nie wyższej niż 50% jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:
1) osobom prawnym I osobom fizycznym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową wykonawczą lub sportowo-turystyczną na cele nie związane z działalnością zarobkową.
a) w przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz budynków bez przetargu na rzecz kościołów i związków wyznaniowych mających uregulowane stosunki z państwem na cele działalności sakralnej, budownictwa mieszkaniowego oraz działalności charytatywnej od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości nie wyższej niż jej wartość, Zarząd może udzielić bonifikaty nie wyższej niż 95 % wartości.
b) w przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowych bez przetargu na rzecz osób prawnych i fizycznych na cele zwiane z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości nie wyższej niż jej wartość, Zarząd może udzielić bonifikaty nie wyższej niż 95 % wartości”.
2) na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz innej gminy
3) organizacjom zrzeszającym działkowców z przeznaczeniem na ogrody działkowe granicach określonych w ust. I o wysokości każdorazowej bonifikaty postanawia Zarząd Gminy.
2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1 i 2 przysługuje pod warunkiem zapłaty ceny sprzedaży, jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży albo umowy wieczystego użytkowania
3. Zarząd Gminy obowiązany jest żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż określone w ust. 1.
Zastrzeżenie zwrotu, o którym mowa wyżej Zarząd Gminy obowiązany jest zamieścić w umowie sprzedaży lub umowie wieczystego użytkowania oraz ujawnić księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
4. Obowiązek zwrotu, o którym mowa w ust 4. nie dotyczy zbycia na rzecz osoby bliskiej.

§ 8

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej od której nie udzielono bonifikaty może być rozłożona na raty na czas określony umową, nic dłuższy jednak n 10 lat. Rozłożona na raty nie spłacona część podlega oprocentowaniu w wysokości 50 % aktualnej stopy redyskonta weksli skupowanych przez Narodowy Bank Polski.
1. Stawka procentowa pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynosi:
1) 20% ceny nieruchomości ustalonej w przetargu lub w trybie bezprzetargowym za nieruchomości gruntowe:
a) pod budownictwo mieszkaniowe na rea1izac urządzeń infrastruktur technicznej i innych celów publicznych
b) na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową, badawczo - rozwojową i sportowo-turystyczną
c) pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebani w parafiach diecezjalnych i zakonnych archiwów i muzeów diecezjalnych.
2) 25% ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym w pozostałych przypadkach

Rozdział IV
Przekazywanie nieruchomości komunalnym jednostkom organizacyjnym Gminy Długołęka nie posiadającym osobowości prawnej

§ 10

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Długołęka mogą być przez Zarząd Gminy przekazywane komunalnym jednostkom organizacyjnym Gminy nie posiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd, najem, dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością określona aktem o utworzeniu oraz statutem.

§ 11

1. W przypadku przekazywania nieruchomości komunalnej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej w trwały zarząd, warunki korzystania z nieruchomości ustala Zarząd Gminy w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.
2. Zarząd Gminy może udzielić bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu obniżając je, nie więcej niż 50 % gdy nieruchomość oddawana jest w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną opiekuńczą, kulturalną leczniczą oświatową naukową badawczo - rozwojową, wychowawczą, sportowo-turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową. Wysokość udzielonej bonifikaty oraz warunki utraty bonifikaty określa Zarząd Gminy w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.

§ 12

W przypadku przekazania nieruchomości komunalnej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej w najem, dzierżawę lub użyczenie warunki korzystania z nieruchomości oraz opłaty z tego tytułu określa umowa zawieraną przez Zarząd Gminy z Kierownikiem tej jednostki.

Rozdział V
Przekazywanie nieruchomości w użytkowanie dzierżawę i najem oraz na innych tytułów prawnych.

§ 13

1. Zarząd Gminy może przekazywać nieruchomości osobom prawnym i osobo fizycznym w użytkowanie dzierżawę i najem oraz udostępniać je na podstawie innych tytułów prawnych z zastrzeżeniem 2 ust.4 uchwały.
2. Warunki i opłaty z tytułu korzystania z nieruchomości ustała się w drodze przetargu w przypadku przekazania nieruchomości w trybie bezprzetargowym w umowie zawieranej przez Zarząd Gminy z osoba prawną lub osobą fizyczną.
3. Udostępniając nieruchomości Zarządu Gminy obowiązany jest przestrzegać przeznaczenia nieruchomości określonego w planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz określić czas trwania umów z uwzględnieniem planowanych terminów realizacji zadań gminy obejmujących przekazywanie nieruchomości.
4. W przypadku przekazywania nieruchomości zabudowanych wymagających nakładów czas trwania umów powinien być ustalony z uwzględnieniem wymaganej wielkości nakładów.

§ 14

Zarząd Gminy obowiązany jest zastrzec w zawieranych umowach możliwość rozwiązania umów bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku gdyby:
1) nieruchomość wykorzystywana była przez drugą stronę umowy niezgodnie z przeznaczeniem nieruchomości określonych umową.
2) nieruchomość lub jej część składowe przekazywane zostały do korzystania osobom trzecim bez zgody Zarządu

§ 15

Zarząd Gminy może ustalić zasady ustalania opłat z tytułu użytkowania, dzierżawy lub najmu, określają w nich zasady ustalania opłat wywoławczych w przypadku trybu przetargowego i kryteria różnicujące wysokość opłat dla tego celu oraz dla ustalenia opłaty w trybie bezprzetargowym.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 16

Zasady sprzedaży mieszkań komunalnych określa odrębna uchwała.

§ 17

Traci moc Uchwała nr 25/93 Rady Gminy Długołęka z dnia  20 marca 1993r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomsoci gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

§ 18

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 20

Uchwała zostanie ogłoszona poprzez rozplakatowanie obwieszczeń oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Polak

Metadane

Źródło informacji:admin
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:admin
Data wprowadzenia:2010-09-05 14:39:18
Opublikował:admin
Data publikacji:2010-09-05 14:39:59
Ostatnia zmiana:2010-09-05 14:40:36
Ilość wyświetleń:5415

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij