Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Długołęka

Kolorowy pasek

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Kierownik Wydziału: Magdalena Tomala

Tel: 071 / 323-02-29

Zadania Wydziału:

 • uczestniczenie w ustalaniu przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu,
 • przygotowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy,
 • prowadzenie procedury związanej z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy,
 • przygotowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z określeniem granic obszaru objętego planem, a także przedmiotu i zakresu jego ustaleń,
 • prowadzenie procedury związanej z opracowaniem  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • koordynacja i obsługa działań związanych z opracowaniami planistycznymi,
 • udostępnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do wglądu oraz wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie zaktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz odpowiadanie  za przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, również uchylonych i nieobowiązujących,
 • dokonywanie okresowej oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy - przedstawianie Radzie wyników tej oceny,   
 • przeprowadzanie analizy wniosków w sprawie sporządzania lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w wyniku tych analiz i ocen - występowanie do rady ze stosownym wnioskiem w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, po uzyskaniu uzgodnień i decyzji wymaganych ustawą i przepisami szczególnymi
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, po uzyskaniu uzgodnień i decyzji wymaganych ustawą i przepisami szczególnymi,
 • stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • prowadzenie rejestru decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, wydanych przez inne organy, a dotyczących zagospodarowania terenu oraz badanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy,
 • działanie w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego, zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami, w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej,
 • przeprowadzania scaleń, podziałów, rozgraniczeń nieruchomości,
 • okazywanie granic nieruchomości gminnych,
 • wydawania decyzji zatwierdzających projekty podziału  nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz numeracją porządkową nieruchomości,
 • prowadzenie spraw z zakresu zadań gminy wynikających z Prawa geologicznego i górniczego”
 • sprzedaż, dzierżawa, nieruchomości stanowiących własność gminy;
 • nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości;
 • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
 • tworzenia i gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,
 • sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych,
 • sprzedaży budynków i lokali,
 • uwłaszczania osób prawnych,
 • oddawania nieruchomości w najem, dzierżawę, użytkowanie i użyczenie,
 • przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości,
 • oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
 • przekazywania nieruchomości na cele szczególne,
 • ustalania sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
 • ustalania cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości,
 • ustalania wysokości opłat adiacenckich,
 • prawa pierwokupu nieruchomości,
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 • prowadzenia negocjacji w sprawie wykupu dróg,
 • wpisów do ksiąg wieczystych,
 • wypłat odszkodowań za działki zajęte pod budowę ulic,
 • wydawania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,
 • prowadzenia spraw związanych z pracowniczymi ogrodami działkowymi,
 • wnioskowania o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze.

Metadane

Źródło informacji:admin
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:admin
Data wprowadzenia:2010-09-04 10:20:55
Opublikował:admin
Data publikacji:2010-09-04 10:21:05
Ostatnia zmiana:2018-11-29 09:40:40
Ilość wyświetleń:9851

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij